×
Responsive Menu Clicked Image

Jakie dokumenty

 1. Skierowanie do leczenia żywieniowego w warunkach domowych dietą przemysłową wystawione przez lekarza z oddziału szpitalnego, na którym przebywał pacjent lub przez lekarza rodzinnego.Wzór skierowania:skierowanie

   

 2. Informację na karcie wypisowej dotyczącą dalszego leczenia żywieniowego (dietami przemysłowymi).
 3. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych

  dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:
  * druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę,
  * aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
  * legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy;

  dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

  * druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

  dla osoby ubezpieczonej w KRUS:
  * zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

  dla emerytów i rencistów:
  * legitymacja emeryta lub rencisty,
  * zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.),
  * aktualny odcinek emerytury lub renty,
  * dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg;dla osoby bezrobotnej:
  * aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

  dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:
   * umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

  dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:
  * dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia,
  * aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,  legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
  * legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS,
  * w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
  * w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka;

  dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej:
  * decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

  dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu:
  * poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),  karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA;

  dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym:
  * zaświadczenie z ZUS – do końca okresu pobierania zasiłku chorobowego lub wypadkowego.